Lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đúng thời hạn là yêu cầu đầu tiên của tính tuân thủ.

Với đội ngũ các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp có chứng chỉ hành nghề kế toán và nghiệp vụ chuyên sâu, Five Star hiện đang cung cấp dịch vụ lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị cho các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau

- Ghi sổ kế toán

- Lập báo cáo tài chính quý và năm (bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền)

- Chuyển giao dữ liệu báo cáo và phần mềm kế toán sau khi kết thúc hợp đồng

- Chỉ định nhân sự đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng

- Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu

-Đội ngũ chuyên gia tư vấn cao cấp của Five Star sẽ tư vấn cho ban lãnh đạo cao nhất các giải pháp giảm thiểu rủi ro, gia tăng lợi nhuận tài chính và thu xếp nguồn tài chính khi được yêu cầu.

Lợi ích dịch vụ:

-Doanh nghiệp không cần duy trì phòng kế toán và tuyển dụng nhân sự kế toán, kể cả kế toán trưởng;

-Doanh nghiệp sẽ luôn có các báo cáo tài chính theo luật định và đúng hạn định;

-Ban lãnh đạo cao nhất sẽ luôn có các báo cáo kế toán quản trị theo yêu cầu, phục vụ cho việc ra các quyết định kinh doanh

-Doanh nghiệp sẽ được tư vấn các giải pháp thu xếp vốn phù hợp

(028)39105931