DỊCH VỤ CỦA FIVE STAR:

- Tư vấn tuân thủ: Lập báo cáo tài chính, Dịch vụ thuế, Dịch vụ về lao động, Dịch vụ tư vấn quyết toán thuế.

- Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh: Dịch vụ tính và lập bảng lương, Quản lý tài khoản ngân hàng, Xuất hóa đơn bán hàng, Theo dõi công nợ phải thu.

- Dịch vụ tư vấn: Phân tích báo cáo tài chính và xác lập mục tiêu, Tư vấn phân tích dòng tiền và lập kế hoạch dòng tiền, Lập kế hoạch tài chính


Lập báo cáo tài chính

Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh

Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ thuế

Dịch vụ tính và lập bảng lương

Phân tích báo cáo tài chính và xác lập mục tiêu

Dịch vụ về lao động

Quản lý tài khoản ngân hàng

Tư vấn phân tích và lập kế hoạch dòng tiền

Dịch vụ tư vấn quyết toán thuế

Lập kế hoạch tài chính

(028)39105931