Nhân lực tư vấn

Ông Huỳnh Văn Hoà
Ông là cựu Giám đốc Tài chính và Thành viên Hội đồng Quản trị của các công ty Shell Việt Nam: Shell Việt Nam, Shell Gas Hải Phòng. Ông đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế tóan-tài chính- ngân hàng ở những vị trí chủ chốt như: Phó Giám Đốc Chi Nhánh Ngân Hàng Nhà Nước Tây Ninh, Kế Tóan Trưởng Satimex, Trưởng Phòng Xuất Khẩu Gỗ Savimex, Giám Đốc Tài Chính (phụ trách Việt Nam, Lào, Myanmar) cho Peugeot, Trợ lý Tổng giám Đốc Ngân Hàng ABN Ambro, Trưởng Ban Quan Hệ khách hàng Ngân Hàng ING và Giám đốc tài Chính Shell Việt Nam. Trong gần 30 năm làm việc với các tổ chức này, ông đã tham gia lãnh đạo thành công công tác quản lý kế toán tài chính, kiểm sóat nội bộ, triển khai dự án ERP, thu xếp những thương vụ tài trợ vốn tầm cỡ quốc gia như tài trợ mua máy bay cho Vietnam Airlines, mua bán nợ thương mại.
Tại 5S, ông đã và đang tham gia trong các dự án thiết kế hệ thống quản lý kế tóan tài chính và kiểm soát nội bộ cho các khách hàng của 5S

Đội ngũ chuyên gia tư vấn

Bà Đào Phượng Thuý
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Cố vấn và Chuyên Gia Tư Vấn cấp cao của 5S
Ông Phạm Quế Phong
Giám Đốc Điều Hành - 5S
Ông Lý Trường Chiến
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Cố Vấn Cao Cấp - 5S
Ông Huỳnh Văn Hoà
Chuyên gia tư vấn cao cấp - 5S
Ông Ngô Lê Quang Trí
Giám Đốc Khối tư Vấn Doanh Nghiệp – 5S