Giới thiệu về 5S

Sứ mệnh
Kết cấu sàn nhàHỗ trợ các doanh nghiệp đang phát triển thực hiện quản lý tốt họat động kế tóan tài chính, kế toán quản trị, kiểm soát nội bộ và thu xếp nguồn vốn hiệu quả nhằm gia tăng giá trị doanh nghiệp.