Dịch vụ của 5S

Dịch vụ thiết kế hệ thống kế toán tài chính, kế toán quản trị và kiểm soát kế toán tài chính
Kết cấu sàn nhàKết nối giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị, kiểm soát chặt chẽ công tác kế toán tài chính luôn là vấn đề lớn với Ban Lãnh Đạo các công ty đang phát triển. 5S đã thực hiện thành công việc thiết kế hệ thống kết nối kế toán tài chính và kế toán quản trị trên một phần mềm duy nhất cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau: thương mại, xây dựng, dịch vụ, truyền thông, sản xuất phim, tổ chức sự kiện….. Đồng thời, 5S cũng xây dựng qui trình kiểm soát tài chính kế toán cho các doanh nghiệp, đảm bảo bảo vệ tài sản, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp. Sử dụng dịch vụ này của 5S, Ban Lãnh Đạo doanh nghiệp sẽ có đầy đủ công cụ trong việc kiểm soát công tác kế toán tài chính, kiểm soát rủi ro và ra các quyết định tài chính cho doanh nghiệp mình.