Tiếp tục hoàn thiện và thể chế hoá các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán (01/06/2011 09:51:00)
Ngày 31/5/2011, Bộ Tài chính phối hợp với Hội nghị Liên Hiệp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) và Hiệp hội kế toán viên công chứng Anh Quốc (ACCA) tổ chức Hội nghị bàn tròn về xây dựng năng lực kế toán kiểm toán nhằm xây dựng năng lực phục vụ việc lập báo cáo doanh nghiệp chất lượng cao, đánh giá thực trạng và đáp ứng nhu cầu xây dựng năng lực chuyên môn và thể chế trong lĩnh vực kế toán và báo cáo doanh nghiệp tại các nước đang phát triển.

Toàn cảnh Hội nghị
 
Trong những năm qua, Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán thông qua việc ban hành Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Chuẩn mực kế toán, Chuẩn mực kiểm toán, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp dành cho kế toán và kiểm toán viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, do một số quy định trong Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán, Chuẩn mực kiểm toán hiện hành được xây dựng từ những năm trước đây đã bộc lộ một số tồn tại và khác biệt với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế nên trong một số trường hợp đã không đáp ứng được yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế và đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển nhanh và mạnh. Vì vậy, việc tiếp tục hoàn thiện và thể chế hoá các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tăng cường xây dựng năng lực báo cáo tài chính chất lượng cao là hết sức cần thiết.
 
Việc xây dựng năng lực báo cáo tài chính chất lượng cao không chỉ là sự quan tâm của riêng Việt Nam mà còn được tất cả các quốc gia coi trọng và thực hiện. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển các công cụ nhằm đánh giá tiến trình xây dựng năng lực cũng như xác định các bước ưu tiên trong quá trình này, UNCTAD đã xây dựng một Bảng câu hỏi Đánh giá để trao đổi, thảo luận với các chuyên gia trên toàn thế giới dưới hình thức các hội nghị bàn tròn.
 
Bảng câu hỏi Đánh giá được đưa ra nhằm tạo điều kiện cho quá trình đánh giá và so sánh về xây dựng năng lực phục vụ việc lập báo cáo doanh nghiệp, hỗ trợ cho các nhà hoạch định chính sách trong việc xác định các lĩnh vực cần ưu tiên phát triển hoặc cần có hỗ trợ kỹ thuật từ bên ngoài. Hiện tại, Bảng câu hỏi Đánh giá đang được dự thảo và cần sự tham gia đóng góp ý kiến bởi các chuyên gia, nhà tư vấn tại các quốc gia trên toàn thế giới và sẽ được sửa đổi dựa trên các ý kiến thảo luận từ nhiều Hội nghị bàn tròn tại các quốc gia khác nhau.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, đóng góp ý kiến về Bảng câu hỏi, trong đó tập trung vào tính thực tiễn của các câu hỏi này đối với tình hình phát triển hiện tại của Việt Nam. Các kết quả thảo luận và bài học rút ra từ Hội nghị sẽ được đưa ra trình bày tại Phiên họp thứ 28 của ISAR (Nhóm công tác liên chính phủ của các chuyên gia về chuẩn mực kế toán và báo cáo quốc tế) từ ngày 12 - 14 tháng 10 năm 2011./.
 
TN